محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سیاست های اجرایی

بیانیه ارزش های سازمان بهزیستی کشور

ما معتقدیم:

  • تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان و رعایت اخلاق حرفه ای، عامل موفقیت سازمان است.
  • رعایت کرامت انسانی گروه های هدف، کارکنان و ذینفعان از اصول ارزشی سازمان است.
  • ارائه خدمت به گروه های هدف فارغ از تفاوت های قومی، سیاسی و دینی- مذهبی است.
  • تخصص محوری، عدالت محوری، قانونمندی، شایسته سالاری، و مسئولیت پذیری جایگاه سازمان را تحکیم می بخشد.
  • اشتراک و انتقال دانش و تجربه بستر را برای تعالی سازمان مهیا می سازد.

التزام به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، سرلوحه جهت گیری و حرکت سازمان است