محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/بازدید از طرح های اشتغال گروه های هدف بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، کارشناس اشتغال و دیگر کارشناسان این اداره از از طرح های اشتغال مددجویان تحت حمایت این اداره بازدید شد. در این بازدیدها ،چالش ها و مشکلات دریافت کنندگان تسهیلات وام اشتغال همچنین میزان کارایی ،درآمدزایی و سوددهی اشتغال های ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا