محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید کارشناسان بهزیستی فارس از گروههای خودیار

بازدید کارشناسان اموراجتماعی اداره کل بهزیستی فارس از گروههای خودیار و همیار بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، شایان فر و سلمان پور کارشناسان امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس در معییت کارشناس امور اجتماعی اداره بهزیستی وصاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مثبت زندگی کد ۳۹۲ تحت نظارت بهزیستی فسا ، از ۶ گروه خودیار در طرح اقتصاد مالی خرد و گروه پوشاک بانوان سرپرست خانوار ترنج بازدید کردند. در این بازدیدها ، بانوان سرپرست خانوار ،مشکلات کاری خود را مطرح و کارشناسان بازدید کننده راهنمایی های لازم در جهت ارتقای اهداف گروه به آنها ارائه نمودند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا