محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-برگزاری سلسله جلسات کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت

اولین کمیسیون پزشکی تعیین شدت معلولیت شنوایی در سال ۱۴۰۳ در اداره بهزستی فسا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، اولین کمیسیون پزشکی تعیین شدت معلولیت جهت افراد ناشنوا و کم شنوا در سال ۱۴۰۳ ، با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، حراست ، کارشناس ارزیابی عملکرد ، کارشناس مسئول توانبخشی و دبیر کمیسیون پزشکی ، پزشک مدعو و کارشناس شنوایی سنجی در محل اداره بهزیستی برگزار شد. در این جلسه بیش از ۴۰ نفر از افراد دارای مشکلات شنوایی ، مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفتند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا