محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-مراکز ترک اعتیاد

جلسه پیگیری مشکلات و تصمیم گیری در خصوص کمپ های تحت نظارت اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی لهزیستی فسا، جلسه پیگیری مشکلات کمپ های ترک اعتیاد تحت نظارت اداره بهزیستی و تصمیم گیری در خصوص رفع مشکلات آنها با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، معاون و کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی فسا تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد که کمپ ها ، در اسرع وقت مشکلات موجود را برطرف نمایند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا