محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید شبانه جانشین مدیر بهزیستی شیراز از مراکز اقامتی میان مدت

در ادامه بازدید از مراکز تحت نظارت، فانی جانشین مدیر بهزیستی شیراز و عاطفی کارشناس دفتر اعتیاد از مراکز اقامتی میان مدت عطش امید زندگی و مهر امید زندگی بازدید نمودند. در این بازدید ضمن بررسی پرونده رهجویان، نکات امنیتی، بهداشتی و سایر موارد بر اساس دستورالعمل ها و شاخص های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع