محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/بازدید مدیر بهزیستی شیراز و سرپرست مجتمع قضائی- حمایتی شوق زندگی از مجموعه مرکزجامع توانبخشی اعصاب و روان مهرگان شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز دکترمحسنی مدیر بهزیستی شیراز، دکتر مرتضوی سرپرست مجتمع قضائی- حمایتی شوق زندگی و دستوری کارشناس توانبخشی مرکزتامین وتوسعه گلریزخاتمی از مجموعه مرکزجامع توانبخشی اعصاب و روان مهرگان شیراز بازدید نمودند.دراین بازدیدضمن آشنایی قاضی مرتضوی با خدمات متعدد و تخصصی مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی در رابطه باچالشها و موانع موجود در مسیر خدمت بیشتر و بهتر به جامعه هدف،بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع