محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/بازدید معاونین اداره کل بهزیستی فارس از اورژانس اجتماعی شیراز


به منظور بررسی مسائل جاری مرکز اورژانس اجتماعی شیراز، بازدیدی توسط فروتن معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس، پاکروح سرپرست معاونت پشتیبانی و گورکانی عامل ذیحساب اداره کل از این مرکز انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز:

در این برنامه که با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، پرویزی کارشناس مسئول امور اجتماعی، فخرایی مسئول امور مالی و حاجی پور سرپرست اورژانس اجتماعی شیراز انجام شد، ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف، چالش های موجود در اورژانس و مسائل حوزه های مالی و پشتیبانی مطرح و در خصوص آنها تبادل نظر شد.