محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ برگزاری جلسه شورای اداری بهزیستی شیراز با حضور مدیر کل بهزیستی فارس در مجتمع شهید استادیان

جلسه شورای اداری بهزیستی شیراز با حضور مدیر کل بهزیستی فارس، معاون پشتیبانی و منابع انسانی، مدیر بهزیستی شیراز، مسئول رفاه سازمان، نماینده ویژه مدیر کل، مسئول امور اداری بهزیستی شیراز، مسئول امور مالی، مسئولین مراکز تامین و توسعه و مجتمع های شهید استادیان، گلریز خاتمی، فتح المبین، شهید دس

تغیب، داریون و اورژانس اجتماعی صدرا، در مجتمع شهید استادیان برگزار شد.در این جلسه پس از بیان چالش های موجود در مجتمع، بازدید میدانی از سایر قسمتها صورت گرفت.گفتنی است در ادامه این بازدید مدیر کل و هیئت همراه از مرکز تامین و توسعه شهید آیت الله دستغیب بازدید نموده و مسایل این مرکز نیز بررسی شد./

انتهای پیام :مریم زارع