محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

غربالگری بینایی رایگان به مناسبت هفته بهزیستی

در دومین روز از هفته بهزیستی غربالگری رایگان بینایی کودکان ۳تا۶سال توسط همیاران سلامت روان دنیای آرامش قیروکارزین

موسسه همیاران سلامت روان دنیای آرامش قیروکارزین تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس. /انتها امینی