محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان بهزیستی شیراز| جذب نیروی داوطلب و موسسه/جهت شناسایی و توانمندسازی کودکان کار و خیابان

ه گزارش روابط عمومی بهزیستی شیراز: این اداره در نظر دارد نیروهای داوطلب و موسسه جهت شناسایی، پذیرش و توانمندسازی کودکان کار و خیابان را جذب نماید.

طرح دوستدار کودک همه ما در مقابل همه کودکان شهرمان مسئولیم
هماهنگی طرح دوستدار کودک
همه ما در مقابل همه کودکان شهرمان مسئولیم

هماهنگی 09338047484

انتهای پیام: آمنه عوض پور