محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان تاسیس مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان

نظر به نیازجامعه هدف استان فارس متقاضیان واجد شرایط تاسیس مراکز توانبخشی (آموزشی,توانپزشکی,اجتماعی) و (شبانه روزی) بیماران روانی مزمن می توانند به معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس به آدرس چهار راه هوابرد,نبش خیابان شهید اعتمادی مراجعه نمایند.

  • مرکز توانبخشـی(آموزشـی،توانپزشکی،اجتماعی) و پیگیری درمان بیماران روانی مزمن-شبانه روزی-(زن و مرد-)