محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراخوان معاونت توانبخشی بهزیستی فارس

با توجه به نیاز مبرم معاونت توانبخشی بهزیستی فارس به مراکز توانبخشی غیردولتی شبانه روزی به شرح ذیل(صرفا جهت شهرستان شیراز):

1- مرکز توانبخشی(آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی) و پیگیری درمان بیماران روانی مزمن شبانه روزی (مردانه و زنانه)

2- مرکز توانبخشی(آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی) و مراقبتی شبانه روزی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (زنانه)

3- مرکز توانبخشی(آموزشی، توانپزشکی و اجتماعی) و مراقبتی شبانه روزی افراد دارای اختلال هوشی رشدی (معلولین ذهنی) زیر 14 سال

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس مراجعه فرمایید.