محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

((فراخوان مناقصه  عمومی  یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره روانشناختی ، مددکاری و مداخله در بحران های فردی ، خانوادگی اجتماعی))

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد جهت واگذاری انجام خریدخدمات مشاوره روانشناختی ، مددکاری و مداخله در بحران های فردی ، خانوادگی و اجتماعی در سال 1402 در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و  از طریق برگزاری مناقصه  عمومی یک مرحله ای  در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از مراکز و موسسات غیردولتی دارای پروانه فعالیت معتبر از اداره کل بهزیستی فارس و شرکتهای تامین نیروی انسانی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد مناقصه  به سامانه مذکور با شماره مناقصه 2002000150000003 مراجعه نمایند.

زمان دریافت اسناد مناقصه ازطریق سامانه دولت :از روز چهارشنبه 1402/01/16 تا روز دو شنبه 1402/01/21

آخرین مهلت ارایه  پیشنهادات در سامانه ستاد: حداکثر تا روز سه شنبه  مورخ1402/02/05

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1402/02/06 در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس واقع در شیراز، چهارراه هوابرد، ابتدای بلوار سرباز، نبش خیابان اعتمادی

قیمت پایه مناقصه :211/352/290/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  : 10/567/614/500ریال

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس