محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|بازدید رییس وکارشناس امور اجتماعی از گروه همیار از موسسات تحت نظارت اداره بهزیستی فراشبند*

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,رییس وکارشناس امور اجتماعی اداره بهزیستی از گروه همیار زنان سرپرست خانوار درقالب سبزی مارکت بصورت سرزده بازدید نمودند وتمامی موارد را بررسی ونواقص وموارد مشاهده شده را به آنان اعلام نمودند.