محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری کمیته اشتغال اداره بهزیستی فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند, کمیته اشتغال با حضور رییس و کارشناسان اشتغال, توانبخشی , اجتماعی وپیشگیری حضور داشتند برگزار گردید دراین جلسه در خصوص پرونده مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغالزایی بحث وتبادل نظر شد.
همچنین باتوجه به ابلاغ برش جدید تعهد اشتغال شهرستان، حوزه های تخصصی در مناطق شهری و روستایی تعهد ایجاد اشتغال خود را مشخص نمودند.
باتوجه به اینکه در سالجاری تا کنون مبلغ سی میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغالزایی به این شهرستان اختصاص داده شد که از طریق معرفی مددجویان آماده سازی شغلی شده و واجدالشرایط جذب گردید.