محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|برگزاری کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی

جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوع برنامه ریزی جهت هفته مبارزه با مواد مخدر ، پیشگیری از خودکشی و تعیین تکلیف مکان انجمن های NA و AA برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند:
کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کمیته تخصصی پیشگیری از خودکشی با حضور رییس وکارشناس پیشگیری اداره بهزیستی واعضا کمیته درمحل فرمانداری برگزار گردید.دراین جلسه ابتدا رییس بهزیستی اشاره به آمار بالای خودکشی در شهرستان و تحلیل علل و عوامل موثر بر افزایش اقدام به خودکشی بیان کرد در شهرستان فراشبند اقدامات خوبی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خودکشی صورت گرفته است و این امر باعث شده جایگاه شهرستان از رتبه ۳ به رتبه ۷ ارتقا یابد. در ادامه وی افزود ارائه اموزش های مستمر در محلات آسیب خیز و در گروه های پرخطر و نیز تعامل اعضا و پیگیری و ارائه خدمات روانشناختی به افراد اقدام کننده و خانواده آنان از جمله برنامه هایی است که می تواند در کاهش خودکشی موثر باشد. در ادامه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تحلیل جامع عوامل خودکشی، عنوان کرد که تعارضات خانوادگی و فقدان مهارت های ارتباطی موثر از جمله علل اصلی بروز خودکشی در شهرستان بوده است. لذا، مقرر گردید کارگاه های اموزشی با همکاری اعضا در شهرستان به تفکیک گروه های مخاطب و سن و جنس برگزار گردد.
همچنین در ادامه این جلسه اعضای کمیته در خصوص اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر رایزنی و مقرر گردید برنامه ها در تاریخ ۳۰ خرداد لغایت ۵ تیر با محوریت والدین آگاه ، فرزندان ایمن برگزار گردد. ضمنا با توجه به حضور موثر انجمن های الکلی های گمنام و معتادان بهبودیافته گمنام در کاهش اعتیاد در شهرستان، درخصوص مکان انجمن های AA و NA با هماهنگی اداره راه و شهرسازی رایزنی و پیشنهادات جهت تهیه مکان موقت و سپس تامین زمین جهت این دو انجمن از طریق شهرداری مطرح و تصمیم گیری نهایی به جلسه آتی موکول گردید.