محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|رایزنی و تعامل اداره بهزیستی شهرستان فراشبند با مدیریت مدرسه استثنایی جهت همکاری در برنامه غربالگری بینایی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند , کارشناس پیشگیری این اداره به همراه مسئول فنی مرکز مثبت زندگی مجری طرح غربالگری بینایی با مدیر مدرسه استثنایی دیدار و در خصوص اجرای بندهای الحاقیه تفاهم نامه فی مابین سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی رایزنی نمودند. در این دیدار مقرر گردید با استقرارمجری غربالگری بینایی تمامی کودکان مراجعه کننده در طرح سنجش انجام گیرد و طرفین در اجرای بهتر طرح و پوشش حداکثری کودکان در برنامه آمبلیوپی و ثبت در سامانه مربوطه تعامل و همکاری نمایند./سمانه قاسمی نژاد