محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند|نشست مشترک رئیس اداره بهزیستی و فنی حرفه ای شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, نشست مشترکی بین رئیس اداره بهزیستی و فنی و حرفه ای شهرستان ونماینده فرماندار در محل مرکز فنی و حرفه ای شهرستان برگزار شد.
در این نشست در خصوص نحوه آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به جامعه هدف بهزیستی بحث و تبادل نظر شد.
رییس بهزیستی ضمن اشاره به همکاری های دوجانبه که طی سال های گذشته با کیفیت مطلوب صورت گرفته و با تاکید بر لزوم آموزش مهارت های حرفه ای در جامعه هدف بهزیستی خواستار ادامه و گسترش این همکاری ها در راستای ارائه خدمات آموزشی به جامعه هدف در زمینه های گوناگون شدند.
رییس مرکز فنی و حرفه ای روش های ارائه آموزش مهارتها استفاده از مربی مشارکتی و همچنین آموزش افراد در محل واقعی کار می باشد که روند آموزش را در متقاضیان بویژه مخاطبین بهزیستی را تسهیل می کند.ودرنهایت خواستار همکاری دوجانبه در جهت ارتقا کیفیت بیشتر این دو اداره شدند.