محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/حضور کارشناس اداره بهزیستی در جلسه ویدیو کنفرانس اجرای طرح کالا برگ الکترونیک در اداره تعاون,کار ورفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ،کارشناس اداره بهزیستی در جلسه ویدیو کنفرانس که باهمکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان در خصوص اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی برگزارگردید شرکت نمود ودرخصوص مشکلات وپیگیری های لازم وهمچنین اطلاع رسانی به جامعه هدف بهزیستی بحث وتبادل نظر شد.