محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فرایند و مراحل انجام خدمات

فرایند و مراحل انجام خدمات سازمان بهزیستی هرمزگان به تفکیک نوع خدمت به شرح ذیل می باشد 

احراز صلاحیت دریافت خدمات

آگاه سازی آحاد مردم

آموزش جامعه هدف و کارکنان شاغل در مراکز

بازرسی و رسیدگی به شکایات

حمایت های  بیمه ای و درمانی مددجویان

حمایت های بیمه اجتماعی مددجویان

حمایت های بیمه ای پایداری اشتغال مددجویان و کارکنان مراکز

حمایت های موردی و مستمر

خدمات مبتنی بر مراکز روزانه

خدمات مبتنی بر مراکز شبانه روزی

غربالگری اختلالات

مجوز مراکز روزانه و شبانه روزی

آموزش جامعه هدف و کارکنان شاغل در مراکز[دانلود]730 Kb
آگاه سازی آحاد مردم[دانلود]744 Kb
احراز صلاحیت دریافت خدمات[دانلود]750 Kb
بازرسی و رسیدگی به شکایات[دانلود]758 Kb
حمایت های بیمه ای و درمانی مددجویان[دانلود]739 Kb
حمایت های بیمه اجتماعی مددجویان[دانلود]727 Kb
حمایت های بیمه ای پایداری اشتغال مددجویان و کارکنان مراکز[دانلود]808 Kb
حمایت های موردی و مستمر[دانلود]731 Kb
خدمات مبتنی بر مراکز روزانه[دانلود]721 Kb
خدمات مبتنی بر مراکز شبانه روزی[دانلود]777 Kb
غربالگری اختلالات[دانلود]717 Kb
مجوز مراکز روزانه و شبانه روزی[دانلود]734 Kb