محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا|تکریم بازنشستگان وفرهیختگان-روایت مهرورزی

برگزاری جلسه تکریم بازشستگان و روایت مهرورزی در اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ،به منظور تکریم بازنشستگان و روایت مهرورزی ،جلسه ای در همین راستا با حضور فاطمه رضائیان رئیس ،رابط حراست،کارشناس ارزیابی عملکرد وکارشناس روابط عمومی همچنین جمعی از فرهیختگان و بازنشستگان اداره بهزیستی در محل سالن آموزشی فیاض بخش این اداره برگزارشد. در این جلسه رضائیان ضمن خوش آمدگویی به فرهیختگان آنها را الگوی صبرو تلاش برای كارکنان حال حاضر وآیندگان عنوان نمود . در ادامه هریک از بازنشستگان به روایت مهرورزی و بیان خاطرات پرداختند. در پایان این جلسه عکس یادگاری گرفته شد تا تصویری از آنها در قاب تقویم یادها در این اداره به یادگار بماند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا