محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدازوضعیت مناسب سازی مراکز درحال تاسیس تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به منظوربررسی وارزیابی وضعیت ساختمان مرکزمشاوره جدیددرحال تاسیس بخش میمندفیروزآبادبامدیریت صفری درزمینه مناسب سازی که مراحل مقدماتی صدورمجوزآن دردست اقدام می باشد،کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادباهمراهی مسئول مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمندازساختمان مرکزیادشده بازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکه مرتضوی و روشنی کارشناسان مناسب سازی وکارشناس دفترمشاوره واحدپیشگیری بهزیستی فیروزآبادباهمراهی بنایی مسئول مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمندحضورداشتند،ضمن ارزیابی وضعیت ساختمان مرکز،کلیه نکات لازم واشکالات مشاهده شده درزمینه مناسب رابراساس دستورالعمل های موجودهم به صورت شفاهی بیان گردیده وهم به صورت چک لیست دراختیارمتقاضی قرارگرفت تاپس ازاصلاح موارددارای اشکال بازدیدمجددجهت صدورتاییدیه مناسب سازی اقدام گردد./انتهامرتضوی