محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدشبانه ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ازخانه کودکان ونوجوانان فاطمه الزهرا س شهرستان بازدیدنمود.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدید،رئیس اداره بهزیستی ضمن نظارت برعملکردمرکز،ازنزدیک درجریان مسائل ومشکلات قرارگرفته ودریک دیدارصمیمانه بافرزندان به منظوررفع مشکلات موجودقول مساعدداد.دربازدیدی مشابه درهمین تاریخ پورآقایی ضمن بازدیدازخانه کودکان ونوجوانان مهرکوثراززحمات پرسنل شیف شب مرکزتقدیرنموده وضمن نشستی دوستانه بافرزندان صحبتهای ایشان را اززبان خودشان شنید./انتهامرتضوی