محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدمیدانی ازطرح های اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف دارای پرونده در بهزیستی ومراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادانجام شد.  

بازدیدمیدانی ازطرح حهای اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف دارای پرونده در بهزیستی ومراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادانجام شد  

به منظورراستی آزمایی طرح حهای اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف توسط مراکزمثبت زندگی تحت نظارت ازطریق پرداخت وامهای اشتغالزایی،دومرکزمثبت زندگی بامدیریت قانعی و پالیزدان موردبازدیدقرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکه پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه فیروزی کارشناس اشتغال اداره بهزیستی حضورداشتند،بازدیدکنندگان ضمن بررسی عملکردمراکزیادشده درحوزه های مختلف وارائه راهکارهاوراهنمایی های لازم ،چندموردازطرح حهای اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف توسط این مراکزرا انتخاب وپس ازآن باحضوردرمحل اشتغال ایجادشده ازنزدیک روندپیشرفت کار افرادراموردبررسی قراردادند.رئیس اداره بهزیستی دراین بازدیدهاازنزدیک درجریان مشکلات گروههای هدف قرارگرفته ودرمواردی ،مطابق با دستورالعملهای بهزیستی قول مساعدت وهمکاری داده شد./انتهامرتضوی