محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدکارشناسان حوزه سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فیروزآبادازاداره بهزیستی.

به منظورارزیابی سلامت کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددربعدسلامت روحی وجسمی وبه منظورتکمیل چک لیستهای مربوطه،کارشناسان حوزه سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فیروزآباد با ریاست اداره بهزیستی  وکارشناس سلامت این اداره تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکه باحضورمرادی وسه نفردیگرازکارشناسان شبکه بهداشت درحوزه سلامت انجام شدنامبردگان باپورآقایی رئیس اداره بهزیستی وخیرخواهی کارشناس سلامت بهزیستی تشکیل جلسه داده وارزیابی وبررسی وضعیت سلامت جسمی وروانی کارکنان توسط پزشک خانواده وارجاع موارددرصورت لزوم به متخصص مربوطه واجرای برنامه های ورزشی باتامین لوازم موردنیازدرمحیط اداره جهت کارکنان واختصاص زمان لازم جهت اجرای برنامه های پیاده روی روزانه به عنوان مصوبات جلسه موردتاییداعضاءقرارگرفت./انتهامرتضوی