محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدیدکارشناسان ستاد بهزیستی فارس ازعملکردحوزه های مختلف بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظوربررسی عملکرداداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،کارشناسان اداره کل بهزیستی فارس ازبهزیستی شهرستان فیروزآبادبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدعملکردبهزیستی شهرستان فیروزآباددربخشهای مختلف موردبازدیدوارزیابی کارشناسان قرارگرفت./انتهامرتضوی