محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|بازدید کارشناسان حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس از مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، معلاوی کارشناس مراکز روزانه آموزشی ،زارعی کارشناس مراکز حرفه آموزی،حیدری جانشین معاون توانبخشی وحسینی کارشناس مراکز شبانه روزی اداره کل بهزیستی فارس از مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد بازدید نمودند.

در این بازدید که پور آقایی رئیس اداره بهزیستی فیروزآباد، رستمی کارشناس توانبخشی و مظفری کارشناس مراکز غیر دولتی ایشان را همراهی نمودند عملکرد مرکز شبانه روزی معلولین شهید فیاض بخش،مرکز حرفه آموزی روزانه لاله و لادن،مرکز توانبخشی و حرفه آموزی شفق،مرکز حرفه آموزی پسرانه تابش و همچنین مرکز مثبت زندگی کد ۱۲۳۸ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت./انتهامرتضوی