محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آماده سازی شغلی توانخواهان متقاضی وامهای اشتغالزایی تحت پوشش بهزیستی فیروزآباد.

به منظورآمادگی بیشترافراددارای معلولیت متقاضی دریافت وامهای اشتغالزایی تحت پوشش بهزیستی فیروزآبادوایجادزمینه اشتغال پایدارایشان ،کارگاه آماده سازی شغلی درمحل سالن اجتماعات بهزیستی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین کارگاه آموزشی که باهمکاری واحدتوانبخشی اداره بهزیستی ومرکزمشاوره کامیاب بامدیریت اسلامی وباحضورچهل نفرازافراد دارای معلولیت  متقاضی دریافت وام تحت پوشش بهزیستی برگزارگردید،کهنسال کارشناس ارشدروانشناسی ازکارکنان مرکزمشاوره کامیاب مطالب گسترده ای رادرارتباط باموضوع کارگاه آموزشی برای حاضرین آموزش داد./انتهامرتضوی