محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی باموضوع پیشگیری ازخودکشی وآموزش حل مسئله دردبیرستان خوارزمی شهرستان فیروزآباد.

به منظورارتقاءسطح سلامت روان نوجوانان وافزایش مهارت حل مسئله درراستای پیشگیری ازخودکشی ،باتلاش وهمکاری کشتکارمسئول واحداورژانس اجتماعی وکارشناس شبه خانواده اداره بهزیستی فیروزآبا،دجلسه آموزشی باموضوع مهارت حل مسئله دردبیرستان خوارزمی این شهرستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دوره آموزشی صغری کشتکار در رابطه با مهارت حل مسئله مطالب گسترده ای راجهت دانش آموزان بیان نمود./انتهامرتضوی