محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری دوره آموزشی خودایمنی وخودحفاظتی جهت حرفه آموزان مرکزتوانبخشی تابش تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی وباهمکاری مرکزتوانبخشی تابش وکارکنان نیروی انتظامی شهرستان فیروزآباد ،دوره آموزشی خودایمنی وخودحفاظتی جهت حرفه آموزان مرکزوخانواده های ایشان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دوره آموزشی که باحضورتعدادی ازکارکنان نیروی انتظامی شهرستان ،حرفه آموزان مرکزوخانواده ایشان وکارکنان مرکزیادشده برگزارشد.مطالب گسترده ای درارتباط باموضوع جلسه توسط کارکنان نیروی انتظامی جهت حاضرین بیان گردید./انتهامرتضوی