محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری دو کارگاه آموزشی با عنوان آسیب های فضای مجازی ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و کارگاه آموزش خانواده ویژه مادران با موضوع آموزش خانواده(ارتباط با نوجوان و چالشهای دوره نوجوانی) در روستای پرزیتون بخش میمندفیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد، واحدپیشگیری بخش میمندفیروزآباداقدام به برگزاری دو کارگاه اموزشی با عنوان آسیب های فضای مجازی ویژه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه اول و کارگاه آموزش خانواده ویژه مادران با موضوع آموزش خانواده(ارتباط با نوجوان و چالشهای دوره نوجوانی) در روستای پرزیتون نمود. در این کارگاه اموزشی که جعفری نژادکارشناس واحدپیشگیری میمند مسئولیت تدریس رابه عهده داشت در مورد چالشهای مهم والدین ونوجوانان بحث شد و آموزش های لازم جهت مادران ونوجوانان شرکت کننده ارائه گردید.اانتهامرتضوی