محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|جلسه هماهنگی اجرای برنامه های گرامیداشت روزجهانی سالمندان و ناشنوایان دربهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به منظوربرنامه ریزی جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های مربوط به روزجهانی ناشنوایان وسالمندان (هشتم ونهم مهرماه )،جلسه ای باحضوراعضاءمرتبط درمحل اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی،رستمی کارشناس واحدتوانبخشی ،روشنی کارشناس امورسالمندان وجمعی ازهیات مدیره کانون جهاندیدگان یاس سپیدشهرستان برگزارگردیدضمن ارائه پیشنهادهای گوناگون ازطرف اعضا،تعدادی ازاین پیشنهادهابه عنوان مصوبه موردتاییدحاضرین قرارگرفت./انتهامرتضوی