محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|دیدارباکارکنان نیروی انتظامی شهرستان فیروزآباددرهفته گرامیداشت نیروی انتظامی.

به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ،پورآقائی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد به همراه جمعی ازپرسنل این اداره وواحداورژانس اجتماعی ومدیران مراکزاقامتی تحت نظارت به دیدارفرماندهی وکارکنان نیروی انتظامی شهرستان فیروزآبادرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ضمن تبریک فرارسیدن این هفته ،بااهداءگل اززحمات نیروهای زحمت کش انتظامی تقدیرنمود./انتهامرتضوی