محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|دیداررئیس وکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبامحمدی دادستان جدیداین شهرستان.

باتوجه به معارفه دادستان جدیدشهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی باهمراهی جمعی ازکارکنان این اداره وواحداورژانس اجتماعی وهمچنین مدیران مراکزاقامتی تحت نظارت باایشان دیداروگفتگونمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس بهزیستی فیروزآبادوهمراهانشان دراین دیدارضمن اهداءگل وتبریک به دادستان شهرستان ،درحوزه های مختلف  مربوط به بهزیستی درخواست همکاری نمودند.دادستان شهرستان نیزضمن تقدیرازحضورکارکنان بهزیستی ،درتمامی زمینه های مورددرخواست رئیس اداره بهزیستی قول مساعدت وهمکاری داد./انتهامرتضوی