محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|همزمان باسایرشهرستانهای استان فارس مانورسراسری خودکشی  درشهرستان فیروزآبادانجام شد.

بنابه دستورکتبی معاون اموراجتماعی بهزیستی استان فارس ،همزمان باسایرشهرستانهای استان فارس مانورسراسری خودکشی  درشهرستان فیروزآبادنیزانجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مانورکه باهمکاری پورآقایی رئیس اداره بهزیستی وجمعی ازکارکنان این اداره وهمچنین کارکنان چهارارگان اورژانس اجتماعی بهزیستی بامدیریت کشتکاروقانعی کارشناس مسئول ومدیرداخلی واحداورژانس اجتماعی،اورژانس صدوپانزده،پلیس صدوده ونیروهای صدوبیست پنج آتشنشانی دریکی ازمکانهای ازپیش انتخاب شده درشهرفیروزآبادانجام شد،تمامی شرکت کنندگان باهماهنگی کامل دربرنامه ای نمادین تمامی مراحل نجات جان فردی راکه اقدام به خودکشی کرده بودراانجام دادند./انتهامرتضوی