محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/اتمام اجرای طرح آگاهسازی و  پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی در سطح شهر و روستا در شهرستان فیروزآباد.

  به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباداجرای طرح آگاهسازی و  پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی در سطح شهر فیروزآبادو روستا های اطراف که از آذرماه سال ۱۴٠۱ با همکاری مرکز مثبت زندگی کد ۸۸۸۳ با مدیریت رضائی وتسهیلگری ایشان آغاز شددراسفندماه به پایان رسید.در این طرح تعداد ۲۳۸ نفر ازسالمندان با موضوعات دیابت ،آرتروز،سکته ،سقوط وپوکی استخوان آشنا شدند./انتهامرتضوی