محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/انجام مانورنیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه مناسبت هفته بهزیستی.

به مناسبت هفته بهزیستی ،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه کشتکار،کارشناس مسئول واحداورژانس اجتماعی وتمامی نیروهای این واحدباهدف شناساندن خدمات بهزیستی به ویژه اورژانس اجتماعی به عموم مردم درمیدان اصلی شهرحاضرشدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مانور،ضمن پاسخگویی به سوالات مراجعین ،بروشورهای تهیه شده باموضوعات مرتبط باشرح وظایف بهزیستی وواحداورژانس اجتماعی بین رهگذران توزیع گردید./انتهامرتضوی