محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدازمراکزاقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظوربررسی وضعیت شیوه خدمات رسانی مراکزاقامتی تحت نظازت ،کارشناسان بهزیستی فیروزآبادبه صورت گروهی ازاین مراکزبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدهاکه باحضورمظفری کارشناس مراکزغیردولتی،رستمی رابط بازرسی وامیدی کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیاداداره بهزیستی انجام شد،عملکردمراکزیادشده درتمامی زمینه هاموردبررسی قرارگرفته وبازدیدکنندگان ضمن دیداربارهجویان مقیم مراکزاقامتی مشکلات ایشان رااززبان خودشان شنیدند./انتهامرتضوی