محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدخارج ازوقت اداری معاون دادستان کل استان فارس ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به منظوربررسی عملکردونحوه خدمات رسانی مراکزتحت نظارت ،عسکری فرد معاون دادستان کل استان فارس باهمراهی محمدی دادستان شهرستان فیروزآبادومظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،درعصرروزسه شنبه بیست وچهارم بهمن ماه ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآبادبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،بازدیدکنندگان ضمن بررسی عملکرد مراکز شبانه روزی نگهداری معلولین شهید فیاض بخش ومرکزاقامتی میان مدت امید رهایی شهرستان درزمینه های مختلف، ازنحوه خدمات رسانی این مراکزوعملکرداداره بهزیستی درنظارت مستمربرمراکزتحت نظارت ورفع ایرادات موجودمشاهده شده دربازدیدهای قبلی اظهاررضایت نمودند./انتهامرتضوی