محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدسرزده وخارج ازساعت اداری تیم نظارتی بهزیستی فیروزآبادازمراکزاقامتی تحت نظارت بهزیستی.

به منظوراطمینان ازصحت عملکردمراکزاقامتی تحت نظارت درزمینه های مختلف تیم نظارتی بهزیستی فیروزآباددرخارج ازساعت اداری عملکردمراکزاقامتی تحت نظارت خودراموردارزیابی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین بازدیدکه باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،امیدی کارشناس دفترپیشگیری ازاعتیاد ورستمی رابط بازرسی بهزیستی انجام شد،عملکرداین مراکزدززمینه های مختلف به ویژه ایمنی سازی ساختمان وحفاظت موردارزیابی قرارگرفت./انتهامرتضوی