محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدسرزده وشبانه مسئول بهزیستی شهرستان فیروزآباد ازمراکزاقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی این شهرستان.

به منظوربررسی نحوه خدمات رسانی مراکزاقامتی میان مدت تحت نظارت ،احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه همراه مظفری کارشناس مراکزغیردولتی این اداره به صورت سرزده وشبانه ازدومرکزاقامتی امیدرهایی به مدیریت رواومرکزراه نجات فردای سبزبه مدیریت فاضلی بازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین بازدیدهاکه ساعت هشت ونه ونیم شب انجام شدعملکرداین مراکزدرکلیه زمینه هاازجمله نحوه تشکیل پرونده ،ارائه خدمات روانشناسی ومددکاری وپزشکی ،امورمربوط به بهداشت محیط وتغذیه ،هزینه های دریافتی ازبیماران وسایرمواردمطابق دستورالعملهای موجودموردبررسی قرارگرفته وعلاوه برآن ضمن ملاقات بارهجویان مقیم مرکزبه پای صحبتهای ایشان نشسته ومشکلات ایشان رااززبان خودشان شنیدند./انتهامرتضوی