محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدمحمودیان معاون اموراجتماعی بهزیستی فارس ازواحداورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان فیروزآباد،محمودیان معاون اموراجتماعی بهزیستی فارس ضمن بازدیدازواحداورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباد،عملکرداین واحدراموردبررسی قرارداده وضمن تقدیراززحمات پرسنل این واحدمواردلازم رامتذکرگردید/انتهامرتضوی