محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدکارشناسان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادازمراکزتحت نظارت این اداره.

عملکردتعدادی ازمراکزتحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآبادتوسط مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ورستمی رابط بازرسی بهزیستی فیروزآبادموردارزیابی قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین بازدیدهاکه به منظوربررسی کیفیت ونحوه ارائه خدمات مرکزشبانه روزی معلولین شهیدفیاض بخش ومراکزمثبت زندگی بامدیریت قانعی ؛عباسی وپالیزدان انجام شد،عملکرداین مراکزدرتمامی زمینه هابررسی گردیده ونکات لازم تذکرداده شد./انتهامرتضوی