محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدکارشناسان حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس ازعملکردبهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظوربررسی عملکرداداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددربخش های مختلف حوزه توانبخشی ،سروری وچکامه ،کارشناسان  حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس ازفعالیتهای حوزه توانبخشی بهزیستی فیروزآبادبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره  بهزیستی شهرستان فیروزآباد،کارشناسان بهزیستی فارس ضمن پایش تمامی پرونده های معلولین ضایعه نخاعی وسایرمعلولین بامعلولیتهای مختلف (چندین پرونده به صورت انتخابی) ،فعالیتهای کمیسیون پزشکی ،انجمن توانبخشی مبتنی برجامعه(CBR) ،و توانبخشی مبتنی برجامعه(CBR)روستاهای شهرستان رادرزمینه های مختلف موردبررسی قرارداده وراهنمایی های لازم راارائه نمودند./انتهامرتضوی