محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدیدکارشناسان حوزه معاونت اموراجتماعی بهزیستی فارس ازعملکردبهزیستی شهرستان فیروزآبادومراکزتحت نظارت این اداره.

درهفته دولت کارشناسان حوزه معاونت اموراجتماعی بهزیستی فارس ضمن بازدید،عملکردبهزیستی شهرستان فیروزآبادرادرحوزه های  مختلف مربوط به حوزه معاونت اموراجتماعی وهمچنین مراکزتحت نظارت  بهزیستی این شهرستان موردبررسی وارزیابی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازدیدکه باحضورکارشناسان حوزه اموراجتماعی بهزیستی فارس ازجمله خسروی کارشناس مسئول دفترشبه خانواده (خانه ها)،الطافی کارشناس دفترمراقبت درخانواده ،پرویزی کارشناس دفترفوریتها(اورژانس اجتماعی) وسلمان پورکارشناس دفترزنان وخانواده انجام شدعملکردبهزیستی شهرستان فیروزآباددرمواردذیل موردبررسی قرارگرفت:

-بازدیدازمرکزمثبت زندگی کددوازده سی وهشت بامدیریت محیط باحضور الطافی کارشناس دفترمراقبت درخانواده بهزیستی فارس وباهمراهی کشتکارکارشناس دفترشبه خانواده فیروزآبادوسوپروایزراستان فارس.وهمچنین سلمان پورکارشناس دفترزنان وخانواده بهزیستی فارس وعباسی ورستمی کارشناسان حوزه اموراجتماعی فیروزآباد.دراین بازدیدکلیه پرونده های مربوط به دفترحوزه شبه خانواده وخدمات ارائه شده به فرزندان تحت مراقبت وهمچنین عملکردمرکزدرحوزه دفترزنان وخانواده موردبررسی قرارگرفته وراهنماییهای لازم صورت پذیرفت.

-بازدیدازمراکزمثبت زندگی کدهشتادونه هفتادودوبامدیریت ابراهیم قانعی خووهمچنین مرکزمثبت زندگی هشتادوهشت هشتادوسه بامدیریت میترارضایی .دراین بازدیدکه باحضورسلمان پور کارشناس دفترزنان وخانواده بهزیستی فارس وهمراهی عباسی ورستمی کارشناسان حوزه اموراجتماعی فیروزآبادانجام شدعملکردمراکزدرحوزه دفترزنان وخانواده موردبررسی قرارگرفته وراهنماییهای لازم صورت پذیرفت.

-بازدیدازطرح موفق اشتغالزایی متعلق به دوزن سرپرست خانوارتحت پوشش دفترزنان وخانواده بهزیستی فیروزآبادباهمکاری واحداموراجتماعی واشتغال بهزیستی فیروزآباد.دراین طرح دونفراززنان سرپرست خانوارتحت حمایت ،ازطرق دریافت وام اشتغالزایی ازبهزیستی درسال جاری موفق به راه اندازی اولین سالن ورزشی ورزشهای رزمی درسطح شهرستان گردیدند.

-دیداربایکی ازخانواده های تحت حمایت دفترزنان حوزه اموراجتماعی بهزیستی فیروزآبادوبررسی نحوه خدمات رسانی بهزیستی به این خانواده وشنیدن مشکلات ایشان اززبان خودشان.

– دیدارباچندخانواده فرزندخوانده پذیردرشهرستان باحضور الطافی کارشناس دفترمراقبت درخانواده بهزیستی فارس وباهمراهی کشتکارکارشناس دفترشبه خانواده فیروزآبادوسوپروایزراستان فارس ومحیط وحسنی مدیرومددکارمرکزمثبت زندگی کددوازده سی وهشت.دراین دیدارهاکلیه شرایط مربوط به فرزندان موردبررسی قرارگرفته وراهنماییهای لازم توسط کارشناسان به خانواده ها انجام شد.

-دیدارباچندخانواده دارای فرزندان امدادبگیردرشهرستان با حضور الطافی کارشناس دفترمراقبت درخانواده بهزیستی فارس وباهمراهی کشتکارکارشناس دفترشبه خانواده فیروزآبادوسوپروایزراستان فارس ومحیط وحسنی مددکارمرکزمثبت زندگی کددوازده سی وهشت.دراین دیدارهاضمن اهداءبسته معیشتی تهیه شده به خانواده ها،کلیه شرایط مربوط به فرزندان موردبررسی قرارگرفته وضمن شنیدن مشکلات خانواده هااززبان خودشان وفرزندان تحت مراقبت ،راهنماییهای لازم توسط کارشناسان به خانواده ها انجام شده ودرراستای حل مشکلات مشاهده شده فرزندان مواردی دردستورکارکارشناسان قرارگرفت.

-دیداربافرزندان مقیم خانه های مهرکوثروفاطمه الزهرا(س) شهرستان فیروزآبادوبررسی عملکرداین مراکز باحضور خسروی کارشناس مسئول دفترشبه خانواده بهزیستی فارس وکشتکارمسئول دفترشبه خانواده فیروزآباد.دراین بازدیدضمن دیدارصمیمانه بافرزندان وکارکنان وهیات مدیره مراکز یادشده وشنیدن صحبتهای ایشان راهنماییهای لازم توسط کارشناسان انجام شد.

-بررسی عملکردواحداورژانس اجتماعی بهزیستی فارس توسط پرویزی کارشناس دفترفوریتها(اورژانس اجتماعی) بهزیستی فارس ،دراین بازدیدعملکرداین واحددرزمینه های گوناگون موردارزیابی قرارگرفته وراهنماییهای لازم صورت پذیرفت .

لازم به ذکراست که پس ازپایان بازدیدهاکارشناسان حوزه اموراجتماعی بهزیستی فارس باپورآقایی رئیس بهزیستی شهرستان فیروزآباددرمحل این اداره تشکیل جلسه داده ونقاط مثبت عملکردمشاهده شده دربازدیدهارابه ایشان منتقل نموده ومواردنیازبه اصلاح رانیزبه اطلاع ایشان رساندند./انتهامرتضوی