محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدید از مراکز اقامتی میان مدت شهرستان فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در تاریخ ششم اسفند ماه سال ۱۴٠۱ مظفری کارشناس مراکز غیر دولتی،کریمی کارشناس رابط حراست و رستمی کارشناس رابط بازرسی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد از مراکز اقامتی میان سرای امید و فردای سبز بازدید نموده و عملکرد این مراکزرا مورد بررسی قراردادند./انتهامرتضوی