محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدید از نحوه اجرای طرح مانا ویژه نوجوانان روستای رودبال شهرستان فیروزآباد.

به منظور بررسی شیوه اجرای طرح مانا ویژه نوجوانان سیزده تا هجده سال روستای رودبال شهرستان فیروزآباد،دوازدهم شهریور ماه،مرضیه خیرخواهی کارشناس دفتر پیشگیری از آسیبهای شهرستان فیروزآباد راس ساعت پنج عصر با حضور در محل اجرای طرح در روستای مذکور از نزدیک شاهد کیفیت اجرای طرح بوده و در موارد لازم پیشنهادات خود را ارائه نمود.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،این طرح قرار است با همکاری مرکز مثبت زندگی کد ۸۹۷۲بامدیریت قانعی برای تعداد صدوبیست نفر از نوجوانان شهری و روستایی رده سنی سیزده تا هجده سال در پنج گروه مختلف اجرا گردد./انتها مرتضوی