محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدید دادستان کل استان فارس ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به منظوربررسی عملکردونحوه خدمات رسانی مراکزتحت نظارت ،دکتربحرینی دادستان کل استان فارس باهمراهی دکترفیلوندی رئیس دادگستری فیروزآباد،محمدی دادستان شهرستان فیروزآباد،سرهنگ جوکارفرماندهی نیروی انتظامی ومظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآبادبازدیدنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،بازدیدکنندگان ضمن بررسی عملکرد مرکزاقامتی میان مدت دلهای صبور شهرستان درزمینه های مختلف، ازنحوه خدمات رسانی این مرکزوعملکرداداره بهزیستی درنظارت مستمربرمراکزتحت نظارت ورفع ایرادات موجودمشاهده شده دربازدیدهای قبلی اظهاررضایت نمودند./انتهامرتضوی