محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/بازدید شنوائی سنج معتمد بهزیستی ازمرکز غربالگری شنوایی نوزادان حضرت ولیعصر عج شهرستان فیروزآباد.

به منظور ارزیابی عملکرد مرکز غربالگری شنوایی نوزادان حضرت ولیعصر عج شهرستان فیروزآباد،این مرکز مورد بازدید شنوائی سنج معتمد سازمان بهزیستی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، در این بازدید که آزادی کارشناس پیشگیری از معلولیت بهزیستی فیروزآباد نیز ایشان را همراهی نمود،عملکرد این مرکز در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت./انتها مرتضوی